Przedszkole Nr 66 w Warszawie

Procedura odbioru dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola nr 66 w Warszawie.

 

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu nr 66 w Warszawie.

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 66 w Warszawie.

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka, bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

4. Opis procedury

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola

 • Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi przedszkola.
 • Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 7:00 do 8:30. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego planowaną nieobecność w danym dniu należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8:30.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe.
 • W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Takiego samego zaświadczenia może zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.
 • Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

4.2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola

 • Dziecko jest odbierane z przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby  przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola od momentu przekazania go przez nauczyciela przedszkola.
 • Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane dyrektorowi przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 • Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok .
 • Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 • Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela w dokumentacji grupy.
 • Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka wczasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • Rodzice mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 • Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniana.
 • Na prośbę nauczyciela lub innego personelu przedszkola, osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
 • Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić dyrektora przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Zasady odbierania dziecka z przedszkola

 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola napóźniej do godziny 17:00.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę, bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola

 • W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, lub inną upoważnioną osobą, wskazaną w upoważnieniu.
 • W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub policję, nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

5. Postanowienia końcowe

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola powinna zostać zatwierdzona przez radę pedagogiczną.
 • Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzice, najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu  z radą pedagogiczną.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 • Statut Przedszkola nr 66 w Warszawie
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.