Przedszkole nr 66 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p66.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony internetowej:  2009-06-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre pliki są w formacie skanów (na przykład dyplomy, podziękowania). Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

– niektóre zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

– mapa w zakładce „Lokalizacja” jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Łączyk, e-mail: p66@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 822-19-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia   z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. http://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Przedszkole nr 66 znajduje się w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 93. Zajmuje część wysokiego parteru zabytkowego budynku.
  2. W pobliżu przedszkola brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przed wejściem na teren przedszkolny znajduje się zabytkowa brama z furtką o szerokości 61 cm i domofonem po prawej stronie. Po uprzednim ustaleniu istnieje możliwość otwarcia bramy przez wyznaczonego pracownika.
  4. Wejście do przedszkola nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem znajdują się czterostopniowe schody. Brak platform i pochylni. Brak windy czy platformy, aby dostać się na wysoki parter.
  5. Domofon znajduje się po lewej stronie od drzwi wejściowych.
  6. Korytarze wewnętrzne, sale dziecięce są położone na jednym poziomie bez progów/stopni.
  7. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych na wózku.
  8. Placówka nie posiada pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób słabo słyszących i niesłyszących.
  9. Istnieje prawo wstępu z psem asystującym do holu przedszkolnego, w którym pracownik udzieli pomocy w załatwieniu bieżącej sprawy, po uprzednim ustaleniu terminu.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content